"சிட்டன் சிவாய நம வென்னுந் திருவெழுத்தஞ்சாலே அவாயமற நின்றாடுவான்"

Saturday, July 19, 2008

இணையத்தளம்

www.freewebs.com/saivismtamil

இது ஒரு சைவக்கோவை. பல சைவத்தளங்களின் நூலகம்.திருமுறைகள்,திருக்குறள் போன்ற பல்வேறுவகைப்பட்ட தளங்களின் களஞ்சியம். சிவத்தமிழோனின் சிறிய தவம்.
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 comments: on "இணையத்தளம்"

Post a Comment