"சிட்டன் சிவாய நம வென்னுந் திருவெழுத்தஞ்சாலே அவாயமற நின்றாடுவான்"

Sunday, July 20, 2008

விரைவில்
எனது கட்டுரைகள் விரைவில் இத்தளத்தை அலங்கரிக்கவுள்ளது.
நன்றி-சிவத்தமிழோன்.
"மேன்மைகொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்"
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 comments: on "விரைவில்"

Post a Comment